back to top pageClick on one of the 19 topics below to access handy vocabulary lists. Read online or download the PDF file.

(If you do not have Adobe Acrobat Reader, you will need to install it by clicking on the Adobe icon)


1.
Gakkoo
2.
Kyooka
3.
Omiyage
4.
Kazoku
5.
Shigoto
Hito
6.
Kaimono
7.
Mi no mawari no mono
8.
Tabemono
Nomimono
9.
Shokuji
Ryoori
10.
Ifuku
11.
Kudamono
12.
Kazu 1
13.
Kazu 2
14.
Kootsuukikan
Eki
15.
Machi
Ie/hoteru no naka
16.
Tenki
Kisetsu
Hoogaku
17.
Hinichi
Tsuki
18.
Jikan 1
Yoobi
19.
Hi
Shuu
Tsuki
Toshi
20.
Shizen
Doobutsu to shokubutsu
21.
Kuni
22.
Shumi
23.
Kissaten/faasuto fuudo
24.
Dooshi
25.
Keiyooshi

(Acrobat Reader)

Copyright (C) 2001 AJALT. All rights are reserved. All copyright materials are strictly for personal use only.