back to top page

11

Verb Sentence

[time I]

Ashita kooen ni ikimasu.
(I) will go to the park tomorrow.
Kinoo eiga o mimashita.
(I) saw a movie yesterday.
 

[time II] ni

Do-yoobi ni sushi o tabemashita.
(I) ate sushi on Saturday.
yo-ji ni uchi ni kaerimasu.
(I) will return home at four.
 

[place] de

Uchi de hiru-gohan o tabemasu.
(I) will eat lunch at home.
Aizu de o-shiro o mimashita.
(I) saw a castle in Aizu.
 

[means] de

Basu de eki ni ikimasu.
(I) will go to the station by bus.
Hashi de sushi o tabemasu.
(I) eat sushi with chopsticks.
 

[person] to

Tomodachi to umi ni ikimashita.
(I) went to the beach with a friend.


(Grammar9 - 11)Copyright (C) 2001 AJALT. All rights are reserved. All copyright materials are strictly for personal use only.